Tag: interactive cat toys

  • ทำไมควรเล่นกับแมว – The benefits of playing with your cat.

    การเล่นกับแมวมีประโยชน์หลายประการ ทั้งต่อสุขภาพกายและใจของแมว ดังนี้ การเล่นกับแมวสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การเล่นกับของเล่น การเล่นซ่อนหา หรือเล่นโยนบอล เป็นต้น การฝึกฝน (play trick) กับแมวเป็นการเล่นกับแมวอย่างหนึ่ง การฝึกฝนเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะและความคิดของแมว ช่วยให้แมวได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะการเชื่อฟังคำสั่ง ทักษะการแก้ไขปัญหา และทักษะการประสานงานการเคลื่อนไหว การฝึกฝนกับแมวมีประโยชน์หลายประการ เช่น ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการฝึกฝนกับแมว: Playing with cats has many benefits, both for their physical and mental health. These benefits include: Playing with cats can be done in a variety of ways, such as playing with toys,…